SLUŽBY POSKYTOVANÉ NOTÁŘEM


Pořízení pro případ smrti

     Pořízeními pro případ smrti jsou závěť, dovětek, dědická smlouva a dále prohlášení o vydědění a povolání vykonavatele závěti či správce pozůstalosti. Závěť, dědická smlouva a prohlášení o vydědění jsou listiny, kterými je možné upravit okruh svých dědiců a upravit tak svoje majetkové poměry pro případ úmrtí.

     Závěť může obsahovat tzv. vedlejší doložky, kterými pořizovatel dědicům určí podmínky či jim odloží nabytí dědictví k určitému okamžiku v budoucnu (časová doložka) nebo jim může něco přikázat. Nepřihlíží se však k doložce směřující ke zřejmému obtěžování dědice ani k doložce, která odporuje veřejnému pořádku. Pořizovatel listiny je také oprávněn ustanovit svému dědici náhradníka, pokud by dědic dědictví z jakéhokoli důvodu nenabyl, případně může v rámci tzv. svěřenského nástupnictví určit svému dědici (přední dědic) dědice (následný dědic).

    Originály všech listin pro případ smrti sepsané notářským zápisem zůstávají u notáře bezpečně uloženy. Existence těchto listin je evidovaná v Evidenci právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou České republiky, čímž je zaručeno, že pozůstalost bude skutečně projednána podle vůle pořizovatele listiny.